Ewangelia na dziś

Ewangelia Dodaj komentarz

Chrze­ści­janin co­dziennie po­wi­nien ob­cować ze Słowem Bożym. W na­tłoku co­dzien­nych spraw trudno jest jednak czasem o się­gnięcie do Pisma Świę­tego, od­na­le­zienia od­po­wied­niego frag­mentu, prze­czy­tania go i prze­my­ślenia. W dobie roz­woju in­ter­netu mamy większe moż­li­wości w tym za­kresie, dla­tego przed­stawię moje spraw­dzone spo­soby na po­ra­dzenie sobie z co­dzienną lek­turą Pisma Świętego.

Za­równo Ewan­gelia na nie­dzielę, czy też tzw. Ewan­gelia na dziś są przy­go­to­wy­wane przez nie­które ser­wisy in­ter­ne­towe w po­staci go­to­wego opra­co­wania. Wy­starczy wejść i prze­czytać. Znaj­dziemy tam czy­tanie na każdy dzień w roku, po prostu dla każ­dego dnia jest go­towy ma­te­riał do za­po­znania się z nim, stąd tak duża ich po­pu­lar­ność wśród internautów.

Ja oso­bi­ście ko­rzy­stam z dwóch, które tutaj z chęcią zarekomenduję.

Pierwsze to Czy­tania Ma­te­usza z ser­wisu in­ter­ne­to­wego a także za po­śred­nic­twem ma­ilingu, dzięki któ­remu każ­dego dnia otrzy­mamy co­dziennie na swoją pocztę ma­ilową czy­tanie z krótką, lub dłuższą refleksją.

Drugi sposób, który mnie ostatnio szcze­gólnie za­in­te­re­sował to Mo­dlitwa w drodze.
O co chodzi? Jest to ini­cja­tywa księży je­zu­itów, którzy pro­po­nują około dzie­się­cio­mi­nu­towe roz­wa­żania na mp3 na każdy dzień oprócz sobót. Roz­ważań można wy­słu­chać na swoim kom­pu­terze ale rów­nież w te­le­fonie ko­mór­kowym, czy mp3 jeśli wcze­śniej ścią­gniemy plik przez klik­nięcie na dany dzień, lub na cały ty­dzień. Jest to roz­wią­zanie o tyle in­te­re­su­jące, że Ewan­gelii mo­żemy wy­słu­chać a dzie­się­cio­mi­nu­towy czas prze­zna­czony jest na re­fleksję w tle gło­śnych roz­ważań. Jest to na­prawdę super po­mysł, który przy­padł mi bardzo do gustu.

Mam na­dzieję, że ten wpis po­mógł ci w wy­borze od­po­wied­niego dla ciebie roz­wią­zania w za­kresie czy­tania Ewan­gelii i za­chęci ciebie do ob­co­wania z Pi­smem Świętym każ­dego dnia.

Po­pu­la­rity: 62% [?]

Interesujący wpis? Kliknij w baner +1.
Artykuł ze strony nie jest Ci obojętny? Kliknij i zagłosuj

1
1
1
1
1
0

Ilość ciekawych komentarzy: 5 do wpisu “Ewangelia na dziś”

 1. Zim napisał(a):

  To dobry po­mysł, ale w Polsce jednak mnó­stwo ludzi jest pełna uprze­dzeń do Pisma Świę­tego i ma alergię na czy­tanie Słowa. I nie mówię tu wcale o nie­wie­rzą­cych. Kiedyś sły­szałam, że tylko Świad­kowie Je­howy czy­tają Bi­blię i że pewnie je­stem świad­kiem :) A są też lu­dzie, którzy po­ważnie się oba­wiają że „coś źle zro­zu­mieją” — po prostu boją się czytać Bi­blię — sama oso­bi­ście się z tym ze­tknęłam. Inni uwa­żają że Bi­blia musi być czy­tana przez ludzi spe­cjalnie wy­kształ­co­nych, teo­logów itd. A jeszcze inni że to księga z in­nych czasów i innej kul­tury. Także te uprze­dzenia są silne, bardzo silne.

 2. patryk411 napisał(a):

  Cie­kawe co mó­wisz Alu, choć ja się z tym nie ze­tknąłem:) Tak sobie po­my­ślałem teraz, że te wy­mówki (szcze­gólnie ab­sur­dalne jak to, że Bi­blia jest z in­nych czasów) wy­ni­kają z nie­chęci przed kon­fron­tacją ze Słowem Bożym. Pozdrawiam:)

 3. Zim napisał(a):

  Masz rację Pa­tryku, że to jest nie­chęć. To w sumie dziwne, że są kraje, w któ­rych anal­fa­beci chcą słu­chać Słowa Bo­żego, a tu w Polsce, gdzie prawie każdy uczy się czytać i pisać, jest taka duża nie­chęć… Tę wy­mówkę o in­nych cza­sach sły­chać szcze­gólnie często z ust ludzi, którym wy­daje się że mają „na­ukowy” po­gląd na świat i Bi­blia nie jest im po­trzebna. Na­to­miast na­wią­zania do Świadków Je­howy dają w sumie do my­ślenia… Bo to po­ka­zuje, że nawet pro­te­stanci nie są już w Polsce ko­ja­rzenia z Bi­blią, a to bardzo źle. A naj­bar­dziej po­wszechną wy­mówką jest: „Nie mam czasu, pra­cuję, uczę się, mam dzieci…”. Po­zdra­wiam :)

 4. Marcelina napisał(a):

  .….je­stesmy zabiegani,ciagle gdzies sie spie­szymy a to w oba­wiez ‚ze ucieknie nam au­tobus ‚tramwaj pod­bie­gamy ‚pod­bie­gamy i nie mamy czasu za­sta­nowic sie nad wla­snym zy­ciem, ktore coraz szyb­ciej sie toczy ‚ale ale czy nie zdaza nam sie spo­znic na nie­dzielna Msze sw. !!!!!! i wtedy jakos nie my­slimy zeby pod­biec do ko­sciola ‚prze­ciez Pan jezus NA­PEWNO !!! na nas poczeka.…obysmy zda­zyli .A teraz o czy­taniu Pi­sama Sw. ja tez co­dziennie sobie obie­cuje ‚ze to juz be­dzie dzi­siaj i za­wsze pozna noca wracam zme­czona do lozka i mowie sobie jutro ‚jutro i co­dziennie jest to jutro ‚wiec bar­dzosie ciesz ‚ze zna­la­zlam te stronke ‚nie wiem tylko jak kliknac ‚zeby otrzy­mywac te co­dzinne czy­tania .ja cho­dzie co­dziennie do szkoly pie­chota, wiec bardzo bym byla szcze­sliwa gdzybym w tym czasie mogla wy­slu­chac tych roz­wazan. prosze o pod­po­wiedz ‚dzie­kuje po­zdra­wiam .Prze­pra­szam ale nie mam pol­skich liter i tekst wy­glada troszke dziwnie :)

 5. Marek napisał(a):

  Uważam, że to świetny po­mysł. Jak mówił św. Mak­sy­mi­lian dla zdo­bycia ca­łego świata dla Chry­stusa przez Nie­po­ka­laną warto sto­sować wszystkie środki byle były go­dziwe. Nie widzę nie­go­dzi­wości w pro­po­zycji słu­chania Słowa Bo­żego po­przez no­wo­czesne zdo­bycze tech­niki. Nie­którzy sto­sują różné wy­mówki od lek­tury Bi­blii co wy­nika z nie­chęci i być może strachu, że mu­sieli by za­cząć sto­sować się do jej wskazań a to jest często sprzeczne z ich ocze­ki­wa­niami. Ważné jest jednak nie to czego my ocze­ku­jemy ale to czego od nas ocze­kuje Pan.

Ciekawy wpis? Zostaw swój komentarz

*
WP Theme & Iconki autorstwa N.Design Studio, tłumaczenie: Szablony Wordpress założył: Jak zainstalować wordpressa
Wpisy RSS Komentarze RSS Zaloguj się