Jak świętować Dzień Pański

Nabożeństwa Dodaj komentarz

Wy­daje mi się, że Nie­dziela dla wielu ludzi jest bardzo nie­wy­godnym dniem. Ko­jarzy się za­zwy­czaj z ma­ło­mia­stecz­kową po­po­łu­dniową nudą, gdzie sły­chać je­dynie prze­la­tu­jącą muchę. W mie­ście jest ina­czej, jest dużo roz­rywek, moż­li­wości, tym­czasem chrze­ści­janin po­wi­nien doj­rzale pod­cho­dzić do świę­to­wania tego dnia.

W świę­to­waniu nie­dzieli ważné jest dobre prze­życie czasu jaki zo­stał nam dany. To nie prze­strzeń, ale wła­śnie czas wpro­wadza nas w ta­jem­nicę i ob­co­wanie z Bogiem.

Oto kilka punktów nad któ­rymi warto trochę się za­sta­nowić:

1. Świę­tu­jemy Nie­dzielę jako Dzień Pański, bo jest pa­miątką Zmar­twych­wstania Je­zusa Chrystusa.

2. Po­nieważ Zmar­twych­wstanie Chry­stusa, miało miejsce w nie­dzielny po­ranek, stąd słusznie Dzień Pański z so­boty zo­stał prze­nie­siony wła­śnie na nie­dzielę. Pod­kreśla to zna­czenie Zmar­twych­wstania jako naj­waż­niej­szej prawdy Chrze­ści­jań­stwa. Z punktu wi­dzenia wiary nie ma sensu i zna­czenia świę­tować wy­da­rzenia hi­sto­rycz­nego stąd świę­tu­jemy coś co ma zna­czenie dla na­szej wiary dla­tego prze­nie­sienie święta z so­boty na nie­dzielę ma zna­czenie teo­lo­giczne, jest więc uza­sad­nione (Szabat jest w so­botę, czyli 7 dniem ty­go­dnia jest so­bota, a nie­dziela jest pierw­szym dniem. Jeśli ktoś do­brze wsłu­chuje się w li­turgię mszalną, to tam jest o tym mowa)

3. Dzień Pański (czy to Szabat dla żydów, czy to Nie­dziela dla chrze­ścijan) jest dniem świą­tecznym, ale innym od po­zo­sta­łych świąt, które, choć wy­da­rzyły się w czasie, to ich pa­miątka zbiega się ze zmia­nami np. przy­rody. np. Święto Sza­łasów zbiega się z pełnią księ­życa, pier­wotne święto wiosny upa­miętnia wyj­ście z Egiptu. W ten sposób re­ligia prze­kształca święta rol­nicze „w upa­mięt­nianie wy­da­rzeń hi­sto­rycz­nych”. Po­dobnie jest w chrze­ści­jań­stwie. Wiel­kanoc rów­nież jest wy­zna­czana na pod­stawie faz księ­życa a święto Wnie­bo­wstą­pienia Matki Bożej 15 sierpnia w tra­dycji lu­dowej brzmi jako Matki Bożej siewnej. Tak Nie­dziela po­dobnie jak i so­bota nie zwią­zane są z żadnym wy­da­rze­niem rol­ni­czym, astro­no­micznym czy tym po­dobnym w tym sensie są inne od po­zo­sta­łych świąt.

4. Czas jest święty i taki był pier­wotny za­mysł w Bi­blii. To Bi­blia uświęca czas, to do­piero póź­niej, po od­da­waniu czci ciel­cowi przez Naród Wy­brany po­sta­no­wiono uczynić i uświęcić świą­tynię. Tak więc naj­pierw uświę­cony był czas a do­piero potem prze­strzeń. Opis stwo­rzenia obej­muje kre­ację prze­strzeni a do­piero na samym końcu, gdy Bóg od­po­czął „I po­bło­go­sławił Bóg dzień siódmy i uczynił go świętym”. A więc, to dzień, czyli pe­wien okre­ślony czas stał się święty, nie prze­strzeń, miejsce, bu­dowla, świą­tynia, ale wła­śnie czas zo­stał uświęcony.

Po­słu­żyłem się tymi punk­tami, w tym kon­cepcją czasu w Bi­blii za żydow­skim ra­binem Abraham Jo­shua He­schel, Szabat, Kraków 2009, by uzmy­słowić, że Nie­dziela to przede wszystkim czas święty. Bóg daje nam jakby ten okre­ślony czas w ciągu ca­łego ty­go­dnia na inne rzeczy niż pracę. Cały ty­dzień — pisze rabin — spo­żyt­ku­jemy siły na prze­kształ­canie prze­strzeni, uzy­sku­jemy władzę nad światem prze­strzeni, co jest słuszne i zgodne z na­szym za­da­niem ziem­skim, jednak celem czasu „jest nie mieć, lecz być, nie po­siadać, lecz dawać, nie pa­nować, lecz uczest­ni­czyć (…) Życie schodzi na ma­nowce, kiedy pa­no­wanie nad prze­strzenią staje się naszą je­dyną troską.”

Po­pu­la­rity: 19% [?]

Interesujący wpis? Kliknij w baner +1.
Artykuł ze strony nie jest Ci obojętny? Kliknij i zagłosuj

0
0
0
0
0
0

Ilość ciekawych komentarzy: 3 do wpisu “Jak świętować Dzień Pański”

  1. Zim napisał(a):

    Obecnie w Nowym Przy­mierzu na­leży od­dawać Bogu cześć w Duchu i w Praw­dzie — jak po­wie­dział Jezus do Sa­ma­ry­tanki, która py­tała, gdzie na­leży Bogu od­dawać chwałę. I to jest wielka prawda, bo nie ma już świę­tych dni sa­mych w sobie, nie ma już Świą­tyni w Izraelu, nie ma już świętej góry. Duch i Prawda — ktoś by za­pytał: a cóż to? Bo czło­wiek naj­le­piej orien­tuje się w czasie i w prze­strzeni, dla mnie wzorem są pierwsi chrze­ści­janie którzy spo­ty­kali się nie tylko w so­botę czy w nie­dzielę, ale i z tego co czy­tałam to i co­dziennie :) Teraz to ra­czej trudno wy­ko­ny­walne, ja oprócz nie­dzieli to chodzę też czasem na na­bo­żeń­stwo ty­go­dniowe (w czwartki). Jednak masz rację, nie­dziela to dzień upa­mięt­nia­jący jedną z dwóch naj­więk­szych Prawd i za­razem wy­da­rzeń w chrze­ści­jań­stwie — Zmar­twych­wstanie, Pusty Grób, obok Krzyża to naj­większy znak, kim je­steśmy, że nasza wiara nie jest jakąś bajką… Uff, roz­pi­sałam się. Po­zdra­wiam ser­decznie :)

  2. War2 Glory napisał(a):

    …wy­daje mi się, że nie­dziela dla nie­któ­rych jest je­dynym dniem, kiedy mogą ode­tchnąć od na­kazów, za­kazów, zo­bo­wiazań i ogra­ni­czeń. jest to jeden z nie­licz­nych wol­nych dni i każdy ma prawo go tak przeżyć, jak mu wła­śnie przy­chodzi ochota…

  3. Ola - znajomapolonia.com napisał(a):

    Moim zda­niem po­win­niśmy za­chować w tym wszystkim zdrowy umiar. Nie­dziela jest bez wąt­pienia dniem dla Pana Boga i uczest­ni­czenie we Mszy Św. jest obo­wiąz­kiem. Na­to­miast po­zo­stałą część dnia warto spę­dzić z ro­dziną lub przy­ja­ciółmi. Bę­dzie to na pewno o wiele bar­dziej war­to­ściowe spę­dzenie czasu niż cho­dzenie po cen­trum handlowym.

Ciekawy wpis? Zostaw swój komentarz

*
WP Theme & Iconki autorstwa N.Design Studio, tłumaczenie: Szablony Wordpress założył: Jak zainstalować wordpressa
Wpisy RSS Komentarze RSS Zaloguj się