Pismo Święte — sposoby na czytania

Ewangelia Dodaj komentarz

Pismo Święte jest naj­waż­niejszą księgą wie­rzą­cych, jest żywym słowem, które Bóg kie­ruje do czło­wieka, stąd tak ważné jest ob­co­wanie z Bi­blią. O tym jak czytać Pismo Święte pi­sałem już wcze­śniej, gdzie dzie­liłem się swoimi re­flek­sjami na ten temat. Tutaj jednak ogólnie zbieram naj­częstsze spo­soby na własną, oso­bistą lek­turę Pisma Świę­tego, które jak sądzę, wielu się przy­dadzą takie zestawienie:

1. Czy­tanie od deski do deski — Pierwszy sposób, to czy­tanie Pisma Świę­tego od po­czątku do końca. Wiem, że są takie osoby, które sko­rzy­stały z tej me­tody, jednak dla mnie było to za trudne. Jest to bardzo cza­so­chłonne i wy­ma­ga­jące przedsięwzięcie:)

2. Pismo Święte czy­tane wy­ryw­kowo — to dobra me­toda, jednak ra­czej nie w dłuż­szej per­spek­tywie. Może się okazać, że pewne frag­menty otwie­ramy czę­ściej przez co, kartki stają się bar­dziej po­datne, by wła­śnie otwierać się tam, gdzie często za­glą­damy. Me­toda sto­so­wana od czasu do czasu może być wspa­niała jeśli szu­kamy czegoś spe­cjalnie przy­go­to­wa­nego dla nas na daną chwilę życiową. Bóg wtedy może nam udzielić swojej łaski i prze­mówić swoimi sło­wami ze świę­tych kart.

3. Czy­tania mszalne — Bardzo dobrą me­todą na czy­tanie Pisma Świę­tego jest bie­żąca zna­jo­mość czytań mszal­nych na każdy dzień roku. Nie tylko zna­jo­mość Ewan­gelii Nie­dzielnej, ale Ewan­gelii na dziś i każdy inny dzień roku. W dobie in­ter­netu takie czy­tania mo­żemy zdobyć z róż­nych ser­wisów in­ter­ne­to­wych, nie tylko z ka­len­darzy serii Świę­tego Pawła. Piszę o tym w ar­ty­kule Ewan­gelia na dziś, gdzie po­daje kon­kretne spraw­dzone przeze mnie ser­wisy in­ter­ne­towe. Wadą ta­kiego roz­wią­zania jest to, że nie wszystkie frag­menty znaj­dują się w li­turgii jak np. księga Pieśń nad Pie­śniami.

Czytać Pismo Święte online?

Po­zo­staje jeszcze kwe­stia jak czytać Pismo Święte? Czy tra­dy­cyjną me­todą, czy może za po­śred­nic­twem sieci? W in­ter­necie można zna­leźć całe księgi on­line. Ja oso­bi­ście cenię sobie czy­tania na każdy dzień z ser­wisów in­ter­ne­to­wych, choć z Pi­smem Świętym wolę ob­cować w bez­po­średnim kon­takcie, dla­tego prak­tycznie w ogóle nie ko­rzy­stam z Pisma Świę­tego on­line w formie elek­tro­nicznej jako takiego.

A jaka jest twoja ulu­biona me­toda na czy­tanie Pisma Świętego?

Po­pu­la­rity: 100% [?]

Interesujący wpis? Kliknij w baner +1.
Artykuł ze strony nie jest Ci obojętny? Kliknij i zagłosuj

1
2
3
2
2
2

Ilość ciekawych komentarzy: 7 do wpisu “Pismo Święte — sposoby na czytania”

 1. marzatela napisał(a):

  Ja co­dziennie rano, po włą­czeniu kom­pu­tera spraw­dzam „Ewan­gelię na dziś” na por­talu Ma­teusz. Mam temat do prze­my­śleń na cały dzień, także w trakcie nor­mal­nych co­dzien­nych zajęć.
  Pozdrawiam

 2. Zim napisał(a):

  Ja wy­bieram ten pierwszy sposób :) Może nudny, ale za to widzę pewne roz­działy w okre­ślonym po­rządku, który układa się w ca­łość. Po­zdra­wiam :)

 3. patryk411 napisał(a):

  Wiem Zim :) kiedy pi­sałem, że są takie osoby, które z tej me­tody ko­rzy­stają miałem m.in na myśli Ciebie :)
  Widzę, że Ma­rza­tela wy­brała trzeci sposób. Do­po­wiem jeszcze tyle, że mi się zdarza wy­bierać drugi :)

 4. Łukasz napisał(a):

  po­lecam wy­brać jakiś plan czy­tania Bi­blii ze strony http://​bi​blijna​.strona​.pl/​t​e​k​s​t​y​/​p​l​a​n.php. Wtedy czy­tanie bę­dzie znacznie łatwiejsze i po­może w za­cho­waniu re­gu­lar­ności w czy­taniu. Ja wy­brałem plan dwuletni.

 5. patryk411 napisał(a):

  Wielkie dzięki Łukaszu!!! Jest to bardzo cie­kawa strona, można przy­swoić sobie całe Pismo Święte w planie rocznym dwu­letnim lub trzy­letnim. Po­zdra­wiam :)

 6. helena napisał(a):

  Moim spo­sobem czy­tania Pisma Świę­tego jest Forum Bi­blijne. Co­dziennie czytam jeden roz­dział NT, roz­ważam go i to co w serce moje wchodzi bar­dziej przyj­muję do siebie, To jest wła­snie to słowo, które Bóg mi prze­ka­zuje osobiście.

 7. Przemo napisał(a):

  Mó­wiąc szczerze prze­czy­tałem już tyle razy Pismo Święte, że na pa­mięć znam więk­szość wy­da­rzeń bi­blij­nych. Ostatnio jednak wy­bieram sobie jakąś książkę re­li­gijną, która po­rusza jakiś temat teo­lo­giczny i spraw­dzam w Bi­blii za­cy­to­wane w niej frag­menty. Przez to moja wiedza bi­blijna bardzo się po­więk­szyła i sam za­cząłem uczyć in­nych o Bogu.

Ciekawy wpis? Zostaw swój komentarz

*
WP Theme & Iconki autorstwa N.Design Studio, tłumaczenie: Szablony Wordpress założył: Jak zainstalować wordpressa
Wpisy RSS Komentarze RSS Zaloguj się