Wspólnoty religijne

Wiara Dodaj komentarz

Czło­wiek nie żyje sam, lecz w spo­łecz­ności. To tutaj się roz­wija, wy­cho­wuje. Po­dobnie jest z życiem du­chowym. Lu­dzie, którzy nie byli for­mo­wani re­li­gijnie, może nawet wierzą, ale ich wiara jest płytka i wy­nika z tra­dycji i przy­zwy­cza­jenia. Tym­czasem czło­wiek, który pro­wadzi głę­bokie życie du­chowe, żyje w re­lacji z Bo­giem musi być for­mo­wany. Musi wi­dzieć dobre przy­kłady i sa­memu do­świad­czyć dzia­łania Bo­żego we wspól­nocie. Nie wy­starczy tylko sa­memu zgłę­biać Pismo Święte, czy pro­wa­dzić mo­dlitwę, choć jest to oczy­wi­ście nie­zbędne i ko­niecznie o czym wspo­mi­nałem w ar­ty­kule Pismo Święte — spo­soby na czy­tania, gdzie przed­sta­wiałem spo­soby na in­dy­wi­du­alne ob­co­wanie ze Słowem Bożym. Nie mniej jednak po­trzeba przede wszystkim for­macji wspól­no­towej.

Stąd tak ważné są wspól­noty re­li­gijne, które roz­wi­jają się przy ko­ścio­łach a w ostat­nich kil­ku­dzie­sięciu la­tach jest ich, jak mi się zdaje, coraz więcej. Każda z nich ma jakby inny cha­ry­zmat, jakby inne za­danie, ale za­wsze wszystkie dążą do jed­nego, do po­znania i od­dania chwały Bogu i do uświę­cenia wza­jem­nego swoich członków.

Inna jest wspól­nota dla mło­dych (oaza) inna dla stu­dentów, jeszcze inna dla mał­żeństw. Jednym słowem, każdy może coś zna­leźć dla siebie w za­leż­ności od swo­jego stanu, czy pra­gnienia. Wszak Bóg pro­wadzi nas róż­nymi dro­gami, dla­tego to, co dla jed­nego bę­dzie od­po­wiednie, dla in­nych już nie. Wszystko to wy­maga ro­ze­znania i modlitwy.

Dla tych, co znaj­dują się w ta­kiej sy­tu­acji, że za­sta­na­wiają się nad wspól­notą dla siebie przed­sta­wiam za­le­dwie tych kilka jakie ofe­ruje nam Kościół.

Ko­ściół Do­mowy — to wspól­nota dla mał­żonków, która po­maga im w pro­wa­dzeniu wspól­nego dia­logu. In­tencją wspól­noty jest droga do Boga, wza­jemne uświę­canie się po­przez jed­ność mał­żonków wy­ra­żoną wła­śnie przez dialog jako pod­stawę życia duchowego.

Akcja Ka­to­licka — jest wspól­notą o cha­rak­terze bar­dziej spo­łecznym, na­sta­wioną bar­dziej na pracę poza bli­skim sobie śro­do­wi­skiem braci w wierze. Po­lega na ewan­ge­li­zacji śro­do­wisk w któ­rych prze­by­wamy a więc w pracy i in­nych miejscach.

Od­nowa w Duchu Świętym — to ruch osób, któ­rych łączy chrzest w Duchu Świętym cha­rak­te­ry­styczny dla pierw­szych chrze­ścijan ob­da­rzo­nych po­szcze­gól­nymi da­rami. Cechą cha­rak­te­ry­styczną cha­ry­zma­tycznej grupy jest bar­dziej spon­ta­niczna mo­dlitwa niż w in­nych wspólnotach.

Wspól­nota Krwi Chry­stusa — to wspól­nota osób, które ma na celu od­nowić ko­ściół i świat po­przez ofia­ro­wanie Bogu Krwi Chrystusa.

Wspól­nota mi­łości ukrzy­żo­wanej — w której bracia i sio­stry kon­tem­plują ob­licze Chry­stusa ukrzy­żo­wa­nego i Zmar­twych­wsta­łego. Kon­tem­placja ma wy­miar pe­da­go­giczny, gdyż wpro­wadza ich w po­zna­wanie ta­jem­nicy. Ewan­ge­li­zacja od­bywa się przez dzia­łania na rzecz braci w wierze.

Tych wspólnot jest oczy­wi­ście więcej, przed­sta­wiłem jednak te naj­bar­dziej znane, ale wybór do której się przy­łą­czyć za­leży już od nas :)

Po­pu­la­rity: 22% [?]

Interesujący wpis? Kliknij w baner +1.
Artykuł ze strony nie jest Ci obojętny? Kliknij i zagłosuj

0
0
0
0
0
0

Jeden ciekawy komentarz do wpisu “Wspólnoty religijne”

  1. Zim napisał(a):

    Czasem są takie sy­tu­acje, kiedy czło­wiek wie­rzący wręcz musi być poza spo­łecz­no­ścią — np. gdy jego zbór/​parafia głosi nie­bi­blijne nauki, a nie ma moż­li­wości żeby zna­leźć inną spo­łecz­ność. Ale tylko Bóg wie i może kie­rować w ten sposób czło­wie­kiem. Na­to­miast ze swo­jego do­świad­czenia wiem , że na dłuższą metę nie da się żyć sa­memu na za­sa­dzie ja i mój Bóg. Czło­wiek żeby wzra­stać po­trze­buje spo­łecz­ności, a Ko­ściół to nie in­sty­tucja czy bu­dynek, ale przede wszystkim lu­dzie, którzy po­winni nas wspierać w trud­nych cza­sach i oko­licz­no­ściach. Po­zdra­wiam :)

Ciekawy wpis? Zostaw swój komentarz

*
WP Theme & Iconki autorstwa N.Design Studio, tłumaczenie: Szablony Wordpress założył: Jak zainstalować wordpressa
Wpisy RSS Komentarze RSS Zaloguj się